Om stiftelsen

Flexidentstiftelsen bildades 2018 i syfte att främja munhälsa, fritid och kultur för personer som bor på vård- och omsorgsboenden i Sverige.

Vem kan ansöka om bidrag från stiftelsen?

Ansökan kan göras av den enskilde, anhöriga samt legala företrädare. Ansökan kan även avse en större grupp, till exempel samtliga boenden på en boendeinrättning. Om ansökan avser fler än en person bör den undertecknas av verksamhetens arbetsledare eller av verksamheten behörig person.

Vad kan ansökan från stiftelsen avse?

I första hand lämnas bidrag till förebyggande och allmän munhälsovård samt till kultur- och fritidsaktiviteter. Bidraget ska sökas i god tid så att stiftelsens styrelse ges tid att behandla och fatta beslut om ansökan. Bidraget är begränsat till 10.000 SEK per aktivitet för enskilda eller grupper per år.

Hur ska ansökan utformas?

För att en ansökan ska kunna behandlas krävs namn på sökande, belopp som söks, vad bidraget skall användas till samt bankuppgifter. Ansökan kan antingen göras via formuläret på denna sida, eller att genom att fylla i vår ansökningsblankett och maila den till es.tn1701445647edixe1701445647lf@es1701445647letfi1701445647ts1701445647 eller skicka den till vår postadress:
Flexident
Gårdsfogdevägen 18A
16867 Bromma.

Utbetalning

Bidraget kan betalas ut i två omgångar, vilket i så fall ska anges i ansökan. Det innebär att halva bidraget betalas ut i anslutning till att ansökan beviljats, den andra hälften efter genomförd och rapporterad verksamhet/aktivitet. Den beslutade aktiviteten ska vara genomförd senast sex månader efter beslutsdatum.

Tiden för ansökan i förhållande till planerad aktivitet

  • För aktiviteter som ska genomföras efter 1 januari ska ansökan göras senast den 15 december
  • För aktiviteter som ska genomföras efter 1 april ska ansökan göras senast den 15 mars
  • För aktiviteter som ska genomföras efter 1 juli ska ansökan göras senast den 15 juni.
  • För aktiviteter som ska genomföras efter 1 oktober ska ansökan göras senast den 15 september

Återkoppling till styrelsen efter beviljat bidrag

Alla aktiviteter som fått bidrag ska redovisas i efterhand. Redovisningen ska vara enkel och beskriva vad som har genomförts och kostnaderna för dessa och skall styrkas genom verifikationer (kvitton för utlägg och dylikt).

Kontaktperson: Robeir Saliba
Telefonnummer: 0707902844
Adress: Gårdsfogdevägen 18A, 16867 Bromma

    Ansökan    Kontaktuppgifter
    Genom att klicka på skicka-knappen godkänner du att vi sparar dessa uppgifter i vårt register. Uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (PUL/GDPR) och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Önskar du att vi raderar uppgifterna från vårt register kan du närsomhelst kontakta oss på es.tn1701445647edixe1701445647lf@es1701445647letfi1701445647ts1701445647 eller ringa 08-562 97 277.