Vår kvalitets- och miljöpolicy

Flexident AB har ett väl utvecklat kvalitets- och miljöledningssystem enligt de internationella standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Ledningen är kvalitets-och miljömedveten och det genomsyrar hela verksamheten. Detta bekräftas bl.a. av en hög kundnöjdhet och en ständigt ökande kundkrets.

Varje dag gör vi över 250 patientbesök där vi bedriver professionell tandvård i det egna hemmet runt om i Stockholms län, där vi utför både nödvändig tandvård samt bedriver uppsökande verksamhet. I den uppsökande verksamheten ingår förutom munhälsobedömningar även munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal på vård-och omsorgsboenden.

För att kunna hålla en kvalitativ och patientsäker tandvård ställs det höga krav på engagerade och kunniga medarbetare med en stor empatisk förmåga och förståelse för patientens allmänna sjukdomsbild. För att säkerställa detta har vi tydliga processbeskrivningar och välutvecklade kompetensutvecklingsmål samt kontinuerliga uppföljningar. En viktig aspekt i våra processbeskrivningar är att kunna bibehålla högkvalitativ tandvård utan att inskränka på patientens integritet i det egna hemmet.

Miljöarbetet innebär att långsiktigt arbeta med miljöfrågor för att medverka till ett hållbart samhälle. Vi har identifierat våran miljöpåverkan där transporter, kemikalier och läkemedel utgör de betydande miljöaspekterna. Våra processer utformas utifrån att minimera miljöpåverkan och efterlevnad av de bindande miljökraven.

Efterlevnad av kvalitet-och miljöledningssystemet utifrån bindande och andra krav följs upp och utvärderas kontinuerligt genom avvikelsehantering, interna revisioner, kompetensutveckling, kundundersökningar och måluppföljning.

Resultatet sammanfattas och utvärderas årligen i ledningens genomgång.
I samband med utvärderingen sätter ledningen upp mål för verksamhetens kommande år.

Ladda ner vår kvalitets- och miljöpolicy.

Har du frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete är du välkommen att kontakta oss!