Vi på Flexident har noggrant följt utvecklingen kring spridningen av det nya Coronaviruset och har fortlöpande utfört riskbedömningar i vår verksamhet. Med anledning av de rådande omständigheterna där Folkhälsomyndigheten nu ser en allmän samhällsspridning vill vi meddela att vi tar vårt samhällsansvar med hänsyn till vår patientgrupp som i många fall tillhör riskgruppen. WHO har klassat utbrottet som en pandemi.

Vi har med anledning av den rådande situation behövt se över våra rutiner och förhållningssätt. Detta innebär bland annat att:

  • Flexident har stoppat alla tandvårdsbesök till särskilda boenden som inte är av akut karaktär. Vi betraktar sår, smärta, svullnad som akut. Men givetvis sker individuell bedömning från fall till fall.
  • Vi har även innan detta utbrott arbetat med strikta hygienrutiner kring barriärsydd och arbetskläder. Detta innebär att vi följaktligen följer Socialstyrelsen hygienrutiner men också följer utvecklingen ifall nya direkt skulle uppkomma.
  • Att ingen av våra medarbetare kommer till jobbet vid minsta tecken på luftvägsinfektion eller vid risk för att ha exponerats av Coronaviruset.
  • Medarbetare inom organisationen kontaktar alltid ledningen efter utomlandsvistelse för att i varje enskilt fall göra en riskbedömning. Utomlandsvistelse i riskområden (enligt Folkhälsomyndigheten) efterföljs alltid av hemkarantän i minst 14 dagar. Återinsättning i tjänst sker i samråd med ledningen.
  • För att så få medarbetare som möjligt ska vara på jobbet samtidigt och därmed minimera riskerna för eventuell smittspridning inom verksamheten, har vi löst detta genom att tandvårdsteam har intagit beredskap och är redo att åka ut vid akuta besök på särskilt boende. Alla andra besök som anses vara av icke akut karaktär ställs tillsvidare in.
  • Vi utför daglig screening av samtliga medarbetare med non-touch febertermometer. Vid eventuell detektering av feber tas medarbetaren omedelbart ur tjänst.
  • Flexident följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens och andra berörda myndigheters rekommendationer och riktlinjer.