Vad är en munhälsobedömning?

En munhälsobedömning är en övergripande kontroll med syfte att kartlägga status och fastställa ett eventuellt behandlingsbehov. Man undersöker helt enkelt hur stort omsorgsbehovet är vad gäller munhälsan, och hur de dagliga munvårdsrutinerna ser ut för patienten samt hur man kan optimera den dagliga munvården. Vid behov av tandvård ser bedömaren till att patienten får sina behov tillgodosedda antingen i egen regi eller via remiss till annan vårdgivare.

Flexident erbjuder:

  • Uppsökande verksamhet
  • Utförandet av en årlig munhälsobedömning
  •  Årlig munvårdsutbildning av omsorgspersonal på boenden, dvs en utbildning/fortbildning inom munhälsovård för äldre

Bedömning av munhälsan med verktyget ROAG

ROAG står för ”Revised Oral Assesment Guide”. ROAG är ett bedömningsverktyg för sjukvården, att tillämpas i arbetet med munhälsovård för äldre. Det är med andra ord ett verktyg för sjukvårdspersonalen på exempelvis äldreboendet för att i förebyggande syfte kunna göra en typ av bedömning av den orala hälsan hos patienten. Det kan till exempel vara lämpligt att göra en sådan första bedömning i samband med inskrivning på ett äldreboende. Sjukvårdspersonalen får då bedöma patientens orala hälsa och kategorisera den enligt grad 1-3.

  • Grad 1 innebär normal/frisk munhälsa
  • Grad 2 innebär att vissa åtgärder bör vidtas men dessa är möjliga att utföras av sjukvårdspersonalen själva (enligt instruktioner i ROAG-systemet)
  • Grad 3 innebär att en tandläkare eller tandhygienist bör tillkallas.

Utbildning i ROAG för vårdpersonal

Vi på Flexident erbjuder kostnadsfri utbildning inom ROAG för all sjukvårdspersonal på äldreboenden, då detta skapar ännu bättre förutsättningar att främja en god munhälsovård för äldre. Har du frågor om munhälsobedömningar eller andra frågor om vår mobila tandvård? Välkommen att höra av dig till oss på Flexident på 08- 562 97 277 eller info@flexident.se, så hjälper vi dig!